Trening beskytter studentenes psykiske helse

7. mai 2020 

I en ny studie viser forskere fra Høgskulen på Vestlandet, Folkehelseinstituttet og SiO at trening reduserer risikoen for psykiske vansker, selvskading og selvmordsforsøk.

Hensikten med undersøkelsen var å se på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og ulike mål på psykisk helse og suicidalitet blant norske høyskole- og universitetsstudenter. Studien viser at jo sjeldnere, kortere og roligere trening, jo større risiko for psykisk uhelse og selvskading.

- Funnene viser at trening er negativt assosiert med psykiske vansker, selvskading og selvmordsforsøk, sier Michael Grasdalsmoen, forsker og lektor ved Høgskulen på Vestlandet.

Grasdalsmoen er hovedforfatter av studien som ble publisert i fagtidsskriftet BMC Psychiatry i april.

Aktivitetsnivå viktig for den psykiske helsen
Hyppigheten av trening ser ut til å ha særlig stor betydning for den psykiske helsen. Sammenhengen er sterk både hos kvinner og menn.

 - Kvinner som oppga et lavt fysisk aktivitetsnivå hadde nesten tre ganger større sjanse for å score høyt på psykiske plager og selvrapportert depresjon, sammenliknet med kvinner som trente hver dag. For menn så vi at sammenhengen var enda sterkere, sier Grasdalsmoen.  - Vi vet også at mange som har psykiske vansker trener lite, noe som også kan være med på å forklare funnene i denne artikkelen.   

Bør hjelpe studenter til å bli mer aktive
- Den beskyttende effekten av trening på både fysisk og psykisk helse viser at det å hjelpe norske studenter til å bli mer aktive bør være en prioritert oppgave for norske studentsamskipnader og utdanningsinstitusjoner, sier Grasdalsmoen.

Delstudie av Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse
Delstudien analyserer data om trening (frekvens, intensitet og tidsbruk) og psykisk helse (psykiske vansker og depresjon) fra Studentens Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT 2018). Undersøkelsen er gjennomført av studentsamskipnadene Sit, Sammen og SiO i samarbeid med Folkehelseinstituttet. 50 054 studenter fra hele Norge besvarte undersøkelsen.

 

Kontaktpersoner for kommentar:
Michael Grasdalsmoen, forsker og hovedforfatter av artikkelen, mgra@hvl.no / 93 45 34 58

Kari Jussie Lønning, leder styringsgruppen SHoT, kari.jussie.lonning@legeforeningen.no / 40 22 49 81


Studentsamskipnadene:

Trond Morten Trondsen, leder SiO Helse, trond.morten.trondsen@sio.no / 90 55 57 12

Hege Råkil, direktør i Sammen Råd & Helse, hege.rakil@sammen.no, / 95 99 32 33

Espen Munkvik, spesialrådgiver, Sit, espen.munkvik@sit.no, / 90 15 61 62