VIL DU DELTA I TILLEGGSUNDERSØKELSEN TIL STUDENTENES HELSE- OG TRIVSELSUNDERSØKELSE (SHOT)?

FORMÅLET MED TILLEGGSUNDERSØKELSEN OG HVORFOR DU BLIR SPURT

Dette er en forespørsel til deg om å delta i en landsomfattende tilleggsundersøkelse til SHoT. Den vil gi oss ny kunnskap om noen av temaene som SHoT-undersøkelsen kartlegger, og i tillegg kunnskap om hvordan korona-pandemien har påvirket din studiehverdag.

Din deltakelse bidrar til at vi kan finne ut mer om hva som påvirker helse og livskvalitet for studenter i den unntakstiden vi er inne i. Kunnskapen fra tilleggsundersøkelsen vil bli en unik ressurs for alle studentsamskipnader, utdanningsinstitusjoner, studentpolitikere, kommuner og beslutningstakere generelt. Alle norske heltidsstudenter får mulighet til å delta. Jo flere som svarer, desto mer verdifull blir undersøkelsen.

Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom studentsamskipnadene i Norge og Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet er forskningsansvarlig institusjon.

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET FOR DEG?

Du deltar ved å fylle ut et nettbasert spørreskjema som behandles på en sikker måte, og samtykker til at data om deg kan lagres og brukes til forskning. Sentrale tema som dekkes er bl.a. forhold på studiestedet, trivsel og livskvalitet, fysisk og psykisk helse, alkohol og rusbruk, i tillegg til en del spørsmål om bakgrunn og livsstilsfaktorer.

KOBLING MOT ANDRE DATAKILDER

Dersom du samtykker til det vil dine svar fra spørreundersøkelsen også kunne bli koblet til registrerte opplysninger om deg fra andre datakilder. Dette gjøres via personnummeret ditt. Etter sammenstilling av opplysninger vil alle data om deg vil da være knyttet til et løpenummer og ikke til ditt navn. Formålet med slike koblinger av datakilder er undersøke mulige risikofaktorer og konsekvenser av helseforhold registret i SHoT. Aktuelle datakilder er:

 • Nasjonale personregistre:
  • Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB): utdanningsvariabler (karakterer, studiepoeng, fullført utdanning mm)
  • Forløpsdatabasen Trygd (FD-Trygd): data på arbeidstilknytning
  • NAV-data på arbeidstilknytning
  • Nasjonale helseregistre: Medisinsk fødselsregister (fødselsvekt, prematuritet mm), Kommunalt pasient- og brukerregister (helsedata fra primærhelsetjenesten), Norsk pasientregister (helsedata fra spesialisthelsetjenesten), Reseptregisteret (resepter foreskrevet for mental og somatiske sykdommer), Dødsårsaksregisteret (opplysninger om død), Kreftregisteret (opplysninger om kreft), Forsvarets helseregister (opplysninger fra sesjonsundersøkelsen på helse og kognitiv funksjon), System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK: opplysninger om tidligere vaksinering)
  • Nasjonale kvalitetsregistre (f.eks. Norsk diabetesregister for barn/ungdom og voksne [diabetes-relatert opplysninger])
 • Andre helseundersøkelsen dersom du har deltatt/kommer til å delta i disse (felles for alle er opplysninger om mental og somatisk helse og helsetjenester):
  • SHoT2018, Fylkeshelseundersøkelsene i Norge, Den norske mor- og barn-undersøkelsen (MoBa), Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Ung-HUNT4), SPOT-studien (gjelder kun UiB-studenter) Campus & korona studien, ung@hordaland (gjelder for deg som gikk på videregående skole i Hordaland i 2012), samt fremtidige gjennomføringer av SHoT (de neste er planlagt i 2022, 2026 etc.)
 • Mens de fleste av disse datakildene vil kobles én gang mot SHoT, vil det for noen av registrene være aktuelt å koble flere ganger, for å muliggjøre lengre oppfølgingstid (f.eks. data fra NAV).

  MULIGE FORDELER OG ULEMPER

  Fordeler: Du bidrag til å generere ny kunnskap som kan være til nytte for deg som student og for fremtidige studenter.

  Ulemper: Noen av spørsmålene i undersøkelsen vil kunne oppfattes som sensitive og gi bekymringer. Dette gjelder blant annet spørsmål knyttet til selvskading og selvmordstanker.

  FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE DITT SAMTYKKE

  Det er helt frivillig å delta i prosjektet, og du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker svare på. Dersom du ønsker å delta, krysser du av for samtykke på nettsiden før selve spørreundersøkelsen begynner.

  Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på dine svar. Du kan også kreve at dine svar i prosjektet slettes eller utleveres innen 30 dager. Adgangen til å kreve sletting eller utlevering gjelder ikke dersom opplysningene er anonymisert. Denne adgangen kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

  Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder (se kontaktinformasjon lenger ned).

  HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?

  Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra REK og andre relevante myndigheter. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og Folkehelseinstituttet sitt personvernombud.

  Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn eller andre direkte gjenkjennende opplysninger (=kodede opplysninger). En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun prosjektleder ved FHI som har tilgang til listen med koder. Ingen ser hvem som har svart når dataene håndteres eller forskes på.

  Prosjektslutt er 1. januar 2032. Analyse og publisering pågår i prosjektperioden frem til prosjektslutt. Data beholdes i ytterligere 5 år etter prosjektslutt, men kun for etterkontroll. Data vil bli slettet eller anonymisert senest 1. januar 2037.

  FORSKNING

  Som forskningsansvarlig institusjon er Folkehelseinstituttet selvassurandør i prosjektet.

  GODKJENNINGER

  Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent prosjektet (REK vest nr. 176205)

  Folkehelseinstituttet og prosjektleder Børge Sivertsen er ansvarlig for personvernet i prosjektet. Vi behandler opplysningene basert på ditt samtykke.

  KONTAKTOPPLYSNINGER

  Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte:

 • Anne Marie Lund (410 11 272, AnneMarie.Lund@sio.no)
 • Seniorforsker Børge Sivertsen (borge.sivertsen@fhi.no)
 • Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved FHI:

  personvernombud@fhi.no

  Datatilsynets e-postadresse er postkasse@datatilsynet.no

  GÅ TIL NETTSKJEMA FOR SHOT 2021