Vilkår og samtykke

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)

Dette er et spørsmål til deg om å delta i en landsomfattende spørreundersøkelse som vil gi oss ny kunnskap om hvordan norske studenter har det. Vi studerer samspill mellom helse, livskvalitet og studieprestasjon/-gjennomføring, og ved å følge endringer i studentenes helse over tid, kan vi finne hva som gir god helse og bedre livskvalitet. Slik vil vi bidra til at studenttilværelsen blir en så god tid som mulig.

Din deltakelse bidrar til at vi kan finne ut mer om hva som påvirker helse og livskvalitet for studenter. Kunnskapen fra SHoT 2018 vil bli en unik ressurs for alle studentsamskipnader, utdanningsinstitusjoner, studentpolitikere, kommuner og beslutningstakere generelt. Alle norske heltidsstudenter under 35 år får mulighet til å delta. Jo flere som svarer, desto mer verdifull blir undersøkelsen.

SHoT 2018 er et samarbeidsprosjekt mellom studentsamskipnadene i Norge og Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet er forskningsansvarlig institusjon.

Hva innebærer prosjektet?

Du deltar ved å fylle ut et nettbasert spørreskjema som behandles på en sikker måte, og samtykker til at data om deg kan lagres og brukes til forskning. Sentrale tema som dekkes er bl.a. forhold på studiestedet, trivsel, fysisk og psykisk helse, alkohol og rusbruk, i tillegg til en del spørsmål om bakgrunn og livsstilsfaktorer.

Det tar 20-25 minutter å svare på spørsmålene i undersøkelsen.

Innsamlede data om deg fra spørreundersøkelsen kan kobles til andre datakilder for å kunne gjennomføre godkjente forskningsprosjekter, om du samtykker til det. Data om deg vil da være knyttet til et løpenummer og ikke til ditt navn. Aktuelle datakilder er:

 • Nasjonale personregistre:
  • Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB)
  • Forløpsdatabasen Trygd (FD-Trygd)
  • Nasjonale helseregistre: Medisinsk fødselsregister, Kommunalt pasient- og brukerregister, Norsk pasientregister, Reseptregisteret, Dødsårsaksregisteret
  • Sesjonsdata i Forsvarets helseregister
 • Den tidligere helseundersøkelsen ung@hordaland (gjelder for deg som gikk på videregående skole i Hordaland i 2012)
 • Fremtidige runder av SHoT (den neste er planlagt i 2022)
 • Mulige fordeler og ulemper med å delta i prosjektet

  Fordeler: Du gir et viktig bidrag til forskning, og svært nyttig informasjon til studentsamskipnaden. Kunnskapen fra forskningen vil i sin tur bli brukt å for å gjøre studentlivet så godt som mulig..

  Ulemper: Noen av spørsmålene i undersøkelsen vil kunne oppfattes som sensitive og gi bekymringer. Dette gjelder blant annet spørsmål knyttet til psykiske vansker, selvskading og selvmordstanker.

  Det er frivillig å delta i prosjektet

  Det er helt frivillig å delta i prosjektet, og du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker svare på. Dersom du ønsker å delta, krysser du av for samtykke på nettsiden før selve spørreundersøkelsen begynner.

  Du kan når som helst og uten å oppgi grunn trekke ditt samtykke, og derved trekke deg fra prosjektet. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede data om deg, med mindre disse allerede er inngått i analyser som er brukt i rapporter og vitenskapelige publikasjoner.

  Dersom du har spørsmål til prosjektet, eller ønsker å trekke ditt samtykke, kan du ta direkte kontakt med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, som leder undersøkelsen:

  Kontaktinformasjon:
  E-post: annemarie.lund@sio.no
  Adresse: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
  Pb 94 Blindern, 0314 Oslo
  www.sio.no

  Hva skjer med data som er samlet inn om deg?

  Data som er samlet inn og registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. De som behandler data i prosjektet har taushetsplikt.

  Data lagres i en sikker databank ved Universitetet i Oslo (Tjeneste for Sensitive Data - TSD). TSD er en lukket dataløsning uten koblingsmulighet til internett, som er godkjent for oppbevaring og behandling av forskningsdata.

  Forskere som skal analysere data får ikke tilgang til ditt navn, adresse eller fødselsnummer. Data om deg knyttes i stedet til et løpenummer som sorterer alle data om deg på riktig måte. Slik sikrer vi at dataene blir behandlet korrekt uten at vi trenger å se hvem de gjelder. Nøkkelen som knytter ditt fødselsnummer til løpenummeret vil bli kryptert og lagret adskilt fra øvrige data. Kun prosjektleder vil ha tilgang til denne nøkkelen.

  All tilgang til data fra SHoT krever nødvendige godkjenninger i henhold til norsk lov. Ved å delta i prosjektet, samtykker du også til at forskningsdata fra SHoT, uten navn, adresse eller fødselsnummer, kan gjøres tilgjengelig for samarbeidende forskere i Norge, EU og USA. I tillegg samtykker du til at fagtidsskrifter kan få tilgang til data for å kontrollere resultatene fra forskningen.

  SHoT gir ikke noen utenforstående, som utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, Lånekassen, NAV, forsikringsselskaper, reklamebransjen eller politiet, tilgang til individdata fra SHoT

  Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at data om deg blir behandlet på en sikker måte, og at du får ivaretatt dine rettigheter som deltaker.

  Data avidentifiseres ved prosjektslutt (31.08.2027), og data vil bli lagret i 5 år etter dette for etterkontroll.

  Godkjenning

  Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (2017/1176/REK vest).

  GÅ TIL NETTSKJEMA FOR SHOT 2018